วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

161120

 

 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.moe360.blog/2020/11/13/basic-education-committee/

süpertotobet bahissenin bahissenin